zameriame spracujeme vytýčime zapíšeme

geometrické plány, inžinierská geodézia, kataster nehnuteľností a iné

pracujeme rýchlo, efektívne a spoľahlivo

poskytované služby

geometrické plány

Rozdelenie, zlúčenie alebo úprava hraníc nehnuteľností, určenie vlastníckych práv, zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vyznačenie vecného bremena a iné...

inžinierská geodézia

Zameranie inžinierskych sietí, skutočného vyhotovenia stavieb, meranie posunov a deformácií stavieb, tvorba účelových máp, meranie priečnych a pozdĺžnych profilov, výpočet kubatúr a iné...

pozemkové úpravy

Usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, aktualizácia vlastníckych a užívacích pomerov, obnovenie alebo zlepšenie funkcií ekologickej stability, riešenie dôsledkov živelných pohrôm a iné...

poradenstvo

Odborné poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra a iné...

ROEP

Vytvorenie súpisu pozemkov a ich vlastníkov, ktorý z rôznych dôvodov neboli pred vyhotovením registra evidovaní v katastri a iné...

vytyčovanie

Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby, zameranie skutočného stavu v teréne, vyhotovenie vytyčovacieho výkresu, protokolu o vytýčení a iné...

'
chcete využiť naše služby?

kontaktujte nás

Pevná linka: +421 51 77 23 280
Mobil: +421 905 382 479

GEOKART PREŠOV s.r.o.
Konštantinová 3
080 01 Prešov

IČO: 45 332 746
IČ DPH: SK 2022966660
DIČ: 2022966660

pozrite si mapu
skyť mapu